Konkurs Walentynkowy….

Opublikowane przez POKiS w dniu

 1. Organizatorem konkursu na „Kartkę Walentynkową“ jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. K. Miarki 5 59-230 Prochowice
 2. Cele konkursu:
 • Kultywowanie zwyczaju święta zakochanych oraz uczczenie jego patrona Św. Walentego w twórczości plastycznej.
 • Popularyzacja aktywności twórczej wśród lokalnej społeczności
 • Aktywizacja społeczności lokalnej.
 • Propagowanie i kształtowanie umiejętności wyrażania przyjacielskich postaw
 1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice. Przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach:

 1. Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni i dostarczy formularz zgłoszeniowy oraz przygotowaną pracę do Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu do dnia 10.02.2020 do godziny 15.00

– Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.

– Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.

– Każda praca zostanie oceniona według kilku kryteriów tj.: zgodności z tematem, kreatywności, waloru estetycznego

– Prace konkursowe powinny zostac podpisane

– Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie

– Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

– Prace konkursowe stają się własnością POKiS z zachowaniem praw autorskich

 1. Nagrody:

Kategoria I:

miejsce I – pięciogodzinny voucher na zabawę w Fabryce wspomnień

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

Kategoria II:

miejsce I – karta upominkowa do wykorzystania w sklepie Smyk

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

Kategoria III:

miejsce I – karta upominkowa do wykorzystania w salonie Empik

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

Kategoria IV:

miejsce I – dwuosobowe zaproszenie do kina na dowolny seans

miejsce II – voucher na pizze do wykorzystania w Pizzerii FoodExpress

miejsce II – walentynkowy upominek rzeczowy

 1. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2020 w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@amt24.biz

3.    Dane osobowe uczestników ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na „Kartkę Walentynkową“ wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a RODO.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5.    Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

6.       Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:

·      usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

·      wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

·      cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.

7.        W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez    Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.         Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich nie podanie będzie skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

9.         Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzecich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

Kategorie: Aktualności

Skip to content