Konkurs na najpiękniejszą pisankę

Opublikowane przez POKiS w dniu

KONKURS

na najpiękniejszą pisankę

Prace (zdjęcia prac) należy zgłaszać wyłącznie drogą internetową na adres konkurs@pokis.com.pl z dopiskiem „pisanka

Organizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice

 1. Organizatorem konkursu „na najpiękniejszą pisankę” jest

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. K. Miarki 5

59-230 Prochowice

 1. Cele konkursu:
 • Kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych
 • Popularyzacja aktywności twórczej wśród lokalnej społeczności
 • Aktywizacja społeczności lokalnej.
 • Rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych i manualnych, kreatywności oraz wyobraźni
 1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z miasta i gminy Prochowice bez ograniczeń wiekowych.

 1. Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni i dostarczy formularz zgłoszeniowy oraz oryginalną, samodzielnie wykonaną pracę nienaruszającą przepisów prawa autorskiego. Zdjęcia pisanek należy przesłać na adres konkurs@pokis.com.pl do 2 kwietnia 2021 roku.

 • zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.
 • oceny nagrań konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • prace konkursowe powinny zostać podpisane
 1. Nagrody

W konkursie przewidziane są upominki.

 1. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpido 9kwietnia 2021 r..

 1. Organizator ma prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@amt24.biz

3. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „na najpiękniejszą pisankę”, wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:

– usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

– wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

– cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.

7. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich niepodanie będzie skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Kategorie: Aktualności

Skip to content