Konkurs Świąteczny

Opublikowane przez POKiS w dniu

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Zaśpiewaj nam kolędę

Organizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice

 1. Organizatorem konkursu konkursu plastycznego „Zaśpiewaj nam kolędę” jest

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. K. Miarki 5

59-230 Prochowice

 1. Cele konkursu:
 • zachęcenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • Kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • rozwijanie pasji i talentu
 • rozbudzenie wyobraźni i kreatywności
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Prochowice.

 1. Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni i dostarczy formularz zgłoszeniowy oraz oryginalną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną nie naruszającą przepisów prawa autorskiego. Prace należy przesłać na adres konkurs@pokis.com.pl do 28 grudnia 2020 roku.

 • zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.
 • oceny nagrań konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • prace konkursowe powinny zostać podpisane
 1. Nagrody

W konkursie przewidziane są upominki za wykonanie kolędy.

 1. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 2stycznia 2021 r..

 1. Organizator ma prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@amt24.biz

3.    Dane osobowe uczestników ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Zaśpiewaj nam kolędę” wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a RODO.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5.    Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

6.       Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:

·      usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

·      wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

·      cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.

7.        W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez    Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.         Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich nie podanie będzie skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

9.         Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

Nazwa konkursu…………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko……………………………….………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………

Nr telefonu / adres e-mail…………………………………………………………………………….

wiek……………………………………………………………………………………………………………………………..

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie ……………………………………………………………………………………., organizowanym przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach.

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

…………………………….…………………………………..

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@amt24.biz

3.    Dane osobowe uczestników ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu konkursu plastycznego „Zaśpiewaj nam kolędę”, wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a RODO.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5.    Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

6.       Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:

·      usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

·      wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

·      cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.

7.        W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez    Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.         Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich nie podanie będzie skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

9.         Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG).

Kategorie: Aktualności

Skip to content