Konkurs na rzeźbę z dyni.

Opublikowane przez POKiS w dniu

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Jesienny KONKURS na najciekawszą RZEŹBĘ Z DYNI

Organizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice

 1. Organizatorem konkursu na rzeźbę z dyni jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. K. Miarki 5 59-230 Prochowice
 2. Cele konkursu:
 • zachęcenie do aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • rozwijanie pasji i talentu w zakresie sztuk plastycznych
 • rozbudzenie wyobraźni i kreatywności
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • promocja twórczości dzieci i młodzieży
 1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice, zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

 1. Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni i dostarczy formularz zgłoszeniowy oraz oryginalną, samodzielnie wykonaną rzeźbę z dyni. Prace należy dostarczyć do Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu do 29 października 2020 r.

– Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.

– Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.

– Prace konkursowe powinny zostać podpisane

 1. Nagrody Nagroda główna zestaw gier planszowych na jesienne wieczory.
 2. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi30października 2020 r..

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@amt24.biz

3.    Dane osobowe uczestników ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na „najciekawszą rzeźbę z dyni”wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a RODO.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5.    Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

6.       Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:

·      usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

·      wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

·      cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.

7.        W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez    Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.         Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich nie podanie będzie skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

9.         Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG).

Kategorie: Aktualności

Skip to content