Konkurs fotograficzny „W moim ogrodzie”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „W moim ogrodzie”. Zachęcamy do przedstawienia na fotografiach urokliwych zakątków w Państwa ogrodach lub na balkonach. Liczymy na mnóstwo ciekawych, kreatywnych i inspirujących zdjęć. Życzymy przy tym dobrej zabawy.

Na zdjęcia czekamy do 25 maja.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać na adres konkurs@pokis.com.pl

KONKURS na zdjęcie „W moim ogrodzie”

Prace (zdjęcia prac) należy zgłaszać wyłącznie drogą internetową na adres konkurs@pokis.com.pl z dopiskiem „W moim ogrodzie”

Organizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Karola Miarki 5, 59-230 Prochowice

  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „W moim ogrodzie“ jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. K. Miarki 5 59-230 Prochowice
  2. Cele konkursu: Celem konkursu jest przedstawienie na fotografiach piękna przydomowej natury, uchwycenie najpiękniejszych, urokliwych zakątków ogrodów i balkonów.
  1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice.

  1. Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy, kto wypełni i dostarczy formularz zgłoszeniowy oraz wykonane zdjęcia (od 1 do 3). Prace (zdjęcia prac) należy zgłaszać wyłącznie drogą internetową na adres konkurs@pokis.com.pl z dopiskiem „W moim ogrodzie” do 25 maja 2020 r.

– Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.

– Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.

– Prace konkursowe (zdjęcia) powinny zostać podpisane

  1. Nagrody w każdej z kategorii:

1 miejsce – bon o wartości 100 zł na kwiaty

2 miejsce – akcesoria ogrodowe

3 miejsce – akcesoria ogrodowe

  1. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja 2020 r..

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@amt24.biz

3.    Dane osobowe uczestników ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na zdjęcie „W moim ogrodzie“ wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a RODO.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5.    Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

6.       Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:

·      usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

·      wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

·      cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym prawem.

7.        W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez    Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.         Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich nie podanie będzie skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

9.         Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzecich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

Post Author: POKiS