Regulamin Dożynek Gminnych Prochowice 2018

Regulamin Dożynek Gminnych Prochowice 2018

Niniejszy regulamin skierowany jest do każdej osoby, która będzie przebywała na terenie, na którym odbywać się będą „Dożynki Gminne Prochowice 2018”. Wszystkie osoby znajdujące się w czasie trwania imprezy na tym terenie zobowiązania jest do przestrzegania postanowień regulaminu.

 1. Organizatorami wydarzenia są:

  1. Urząd Miasta i Gminy Prochowice

  2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach, ul. T. Kościuszki 2, 59-230 Prochowice

  3. Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. K. Miarki 5, 59-230 Prochowice

 2. Miejsce wydarzenia; Stadion Miejski w Prochowicach

 3. Impreza plenerowa odbywać się będzie w dniu 9 września 2018

 4. Impreza ma charakter otwarty, nie jest biletowana, a wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny

 5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatora

 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zaleceń organizatora, jak też wszelkich służb porządkowych

 7. Podczas trwania imprezy zabrania się nagannego zachowania i zakłócania spokoju innych uczestników imprezy, niszczenia mienia, oznakowania, innych przedmiotów znajdujących się na terenie imprezy, a także całego otoczenia Stadionu.

 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 9. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o opuszczenie imprezy.

 10. Organizatorzy utrwalają przebieg wydarzenia poprzez fotografię oraz filmowanie na potrzeby dokumentacji wydarzenia, sprawozdań, późniejszej promocji i reklamy kolejnych edycji. Zdjęcia mogą być zamieszczane na stronach internetowych, portalach społecznościowych, bądź innych mediach. Zatem wchodząc na teren imprezy wyrażają Państwo zgodę na fotografowanie.

 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu(dalej Administrator)

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl.

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

 6. realizacji umowy;

 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 13. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 14. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 15. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 16. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 17. prawo do przenoszenia danych

 18. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 19. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

 20. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 23. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Post Author: POKiS